2008/04/11

Doneztebe Monjardin-eko GazteluaDONEZTEBE MONJARDIN-EKO GAZTELUA
Nabarrako Herritarren Ekhimena

Monjardin-eko Gaztelu edo Fortalezia, bada esaten duenik, erromatarrek
eraikitakoa dela, eta ondoren Banu Qasi-koek hobekuntzak egin
zituztela. Iruineko Erresumako nafarrek Banu Qasi-koen kontra eginiko
907 ko ofentsiba, konkretuki Antso Gartzeiz I-aren erresumaldian
zehar, Deio Herria-ren kontra, gazteluaren hartzearekin amaitu zen,
ondoren Doneztebe Monjardin-ekoa deituko zena. Gainera errege baskoi
honek erret panteoi bihurtu zuen, eta bertan izan zen hilobiratua, eta
beste errege batzuk ere, halanola Gartzea Antsez eta Antso II Abarka.

Baskoien Jaun, Antso III "Nagusia" da, Iruine-ko Katedraleari donatzen
diona, bere erresumaldian zehar. Champagne dinastiaren sartzearekin,
ordurako Nafarroako Erresuma deiturikoan, hasten dira Erresumaren
erreklamazioak Iruineko Katedraleko Kabildoarekiko, Monjardin-eko
fortaleziaren posesioa zela-eta.

Tibalt I "Trobadorea"-k, apezpiku Peru Semeneitz Gazolaz-koari aurre
egin zion, azken honek Iruinean zuen boterearengatik, eta bereziki
Doneztebe Monjardin-eko Gazteluaren posesioarengatik.
Fortaleziarengatik sortutako enfrentamentua Kabildoaren alde suertatu
zen, Iruineko apezpikuak egin zituen monarkaren exkomunioaren eta
Nafarroako Erresumaren inhabilitazioaren ondoren. Honek Tibalt I
Erromara peregrinazioa egitera behartu zuen, horrekin lortu asmoz,
Erresuma berriz ere habilitatuko zuen bula papal bat, eta bere
pertsona exkomuniotik eximituko zuena.

Tibalt II "Gaztea"-k, hasten du operazio inportante eta inteligentea,
Oro eta Doneztebe Monjardin-eko fortalezien ondorengo trantsiziorako,
nahiz eta orduan oraindik ere har zekaketen posesioa fortalezia
horietako nafar tropek, soilik nezesitate kasuan.

Frantses tropek eginiko Nabarreriaren suntsiketaren eta 1284 ean
Frantziako Errege Filipe "Ausarta"-ren heriotzaren ondoren, Kabildoak
burguen erdia utzi zion Erresumari baina Erromak ez zuen hau onartu 10
urte berantagoarte. Filipe hau izan zen Nafarroako Joana I-aren
protektore aipatu Nabarreriaren suntsiketa garaian, eta jadanik
erregina hau Frantziako errege Filipe "Ederra"-rekin ezkondua zegoen.
Dena den Iruineko apezpikutzak Oro eta Monjardin-eko fortalezia oso
inportante horiek kontserbatzen zituen.

Apezpiku Arnalt Barbazan-goari itxaron beharko diogu, zeinak Frantzia
eta Nafarroako Filipe II "Luzea"-ren erresumaldian zehar konbentzitu
bait zuen Kabildoa, Eliza eta Nafarroako Erresuma-ren arteko gerrari
amaiera emateko. Arnalt, Frantziako Erregearen aurrera presentatu zen,
Priore Gartzia Egues-koaz akonpainaturik. Segituan heldu ziren akordio
batetara, zeinarekin Iruineko hainbat auzoen jurisdikzioa Erresumara
iragan bait ziren, Monjardin eta Oro-ko Gazteluekin eta hauen auzoko
herriekin batera.

Deio-k, eta berarekin Monjardin Gazteluak, Agramont (edo Peralta-
Azkoien-Nafarroa) partiduan parte hartu zuen, enfrentatuz horrela
Beaumont (edo Lukuze) partiduarekin, Euskal Erresumaren hondarrak
suntsitu zituen gerra zibilean zehar. 1494 urtean, espainol presioa
izugarri handitu zen Nafarroa murriztuaren kontra. Errege Katolikoek
exigitu zieten nafar soberano Katalin I Foix-koari eta Johan III
Albret-ekoari, Biana eta Zangotzako plazak. Gainera espainol tropek
fortalezia klabe batzuk okupatu zituzten, halanola Lerin, Larraga,
Andosilla, Allo, Santacara, Monjardin etc.

1512 an espainol tropek Nafarroako Erresumaren kontra egin zuten
inbasio militarraren bidez, Luis III Beaumont-ekoak, Konte Lerin-goa
eta ilegitimoki Nafarroako Kondestablea, nafarrek "Faltsario" gisa
ezagutzen duten Espainiako Errege Fernandok titulatua izan ondoren,
hartu zuen, Belaz Medrano-koaren agindutara zeuden nafarrek
defendatzen zuten Doneztebe Monjardin-eko Gaztelua. Horretarako, Luis
III Beaumont-ekoak, bere General Buruaren beneplazito eta babesa izan
zuen. General Buru hori Duke Albakoa zen, eta horrela espainol tropek
eraso egin zioten Monjardin-i, Iruineako okupazio militarraren
ondoren.

Dukearen eta Kontearen familien artean ondoren eman zen ezkontza
elkartze batek probokatzen du, Doneztebe Monjardin-eko Gaztelua Albako
Etxeraen eskura iragatea, jadanik bertako populazioak sufritzen
zituela Pirinioz Hegoaldeko Nafarroan eman zen okupazio militarraren
asentamentua.

Baina esan beharra dago, hauek ez zirela azken episodio belikoak izan,
zeren 1833 an Lehen Gerra Karlista hasten bait da, Xaho-ren hitzetan
Euskaldunen intsurrekzioan zehar, artean ere Nafarroako Erresuman.
Horrela Monjardin-eko fortalezia okupatu zuten indistintoki karlista
eta liberalek, gerra karlistetan zehar.

Hauek dira motiboetako batzuk gaur hemen biltzeko, gure Herri zabal,
eder eta sinestezinaren beste puntu geografiko honetan, harrotasunez
oroit dezagun izan ginena, garena, eta izanen garena ere.

GORA NAFARROA OSOA!!

EL CASTILLO DE SAN ESTEBAN DE MONJARDÍN
Nabarrako Herritarren Ekhimena

El castillo o fortaleza de Monjardín, hay quien dice que es de
construcción romana, con mejoras realizadas posteriormente por los
Banu Qasi. La ofensiva de los navarros del Reino de Pamplona contra
los Banu Qasi, del año 907, concretamente durante el reinado de Sancho
Garcés I, sobre el país de Deio, concluyó con la toma del castillo de
Deioerri, que posteriormente se llamaría de San Esteban de Monjardín.
Además este rey vascón lo convirtió en panteón real, donde fue
enterrado, posteriormente también fueron enterrados los reyes García
Sánchez y Sancho II Abarca.

Es el señor de los vascones, Sancho III "El Mayor", quien lo dona a la
Catedral de Iruñea-Pamplona, durante su reinado. Con la entrada de la
dinastía de Champane en el ya denominado Reino de Navarra, comienzan
las reclamaciones por parte del Reino hacia el cabildo de la Catedral
de Iruñea-Pamplona por la posesión de la fortaleza de Monjardín.

Teobaldo I "el Trovador", se enfrentó al obispo Pedro Ximénez de
Gozalaz, por el poder que éste ostentaba en Iruñea-Pamplona y
especialmente por la posesión del castillo de San Esteban de
Monjardín. El enfrentamiento por la fortaleza se salda favorablemente
para el cabildo, tras una excomunión al monarca y una inhabilitación
del Reino de Navarra, realizadas por el obispo pamplonés, lo que
obliga a una peregrinación de Teobaldo I a Roma, para conseguir con
ella, una bula papal que habilitaría de nuevo el Reino y eximía a su
persona de la excomunión.

Teobaldo II "el Joven", comienza una importante e inteligente
operación, para la posterior transición de las fortalezas de Oro y San
Esteban de Monjardín, aunque de momento solo podían tomar posesión las tropas navarras de dichas fortalezas, en caso de necesidad.

Tras la destrucción de la Nabarreria realizada por las tropas
francesas y la muerte en 1284 del rey de Francia, Felipe "el
Atrevido", el cual había sido el protector de Juana I de Navarra
durante la comentada destrucción de la Nabarreria, y estando ya
casada ésta con Felipe "el Hermoso" rey de Francia, el Cabildo cedió
la mitad de los Burgos al reino, algo que no fue aceptado por Roma
hasta 10 años después. De todas maneras el obispado pamplonés
conservaba las importantísimas fortalezas de Oro y Monjardín.

Hay que esperar al obispo Arnaldo de Barbazan, el cual durante el
reinado de Felipe II "el Largo" Rey de Navarra y Francia, convence al
cabildo para poner fin a la guerra entre la iglesia y el Reino de
Navarra. Arnaldo se presentó ante el rey en Francia, acompañado por el
prior García de Egües. Rápidamente se llegó aún acuerdo, con el cual,
la jurisdicción de ciertos barrios de Iruñea-Pamplona pasaban al
Reino, junto a los castillos de Monjardín y Oro y los pueblos vecinos
de éstos.

Deio y con ello la fortaleza de Monjardín, tomo el partido de Agramont
(o Peralta- Navarra) enfrentándose así al partido de Beaumont (o
Luxe), durante la sangrienta guerra civil que asoló los restos del
Reino vasco en el siglo XV. En el año 1494, la presión española se
incrementó considerablemente contra la Navarra reducida. Los reyes
católicos exigieron a los soberanos navarros, Catalina I de Foix y
Juan III de Albret, las plazas de Biana y Zangotza. Además tropas
españolas ocuparían varias fortalezas claves, como Lerín, Larraga,
Andosilla, Allo, Santacara, Monjardín, etc.

En 1512 con la invasión militar realizada por tropas españolas sobre
el Reino de Navarra, Luís III de Beaumont, conde de Lerin e
ilegítimamente Condestable de Navarra, al ser titulado por el rey
español Fernando, conocido por los navarros como "el Falsario", se
apodera del castillo de San Esteban de Monjardín, el cual estaba
defendido por los navarros a las ordenes de Vélaz de Medrano. Para
ello, Luís III de Beaumont, contó con el beneplácito y el apoyo de su
general en jefe. Dicho general en jefe era el Duque de Alba, y así las
tropas españolas atacaron Monjardín, tras la ocupación militar de
Iruñea-Pamplona.

Una unión matrimonial posterior, entre la familia del duque y la del
conde, provoca que el castillo de San Esteban de Monjardín pase a
poder de la casa de Alba, cuando el asentamiento de la ocupación
militar española en la Navarra del sur del Pirineo, ya la sufrían los
naturales del país.

Pero estos, hay que decirlo, no fueron sus últimos episodios bélicos,
ya que en 1833 estalla la primera guerra carlista, durante la
insurrección de los vascos que denominó Agustin Xaho, en el aún pese a
todo, Reino de Navarra. Así la fortaleza de Monjardín es ocupada por
carlistas y liberales, indistintamente durante las guerras carlistas.

Estos son algunos de los motivos por los que hoy nos hemos reunido
aquí, en otro punto geográfico dentro de nuestro extenso, bello e
increíble país, para recordar con orgullo lo que fuimos, lo que somos
y también lo que seremos.

GORA NABARRA OSOA!!

LE CHÂTEAU DE DONEZTEBE DE MONJARDIN
Nabarrako Herritarren Ekhimena.

Il y a certains qui réclament que le fort de Monjardin a été construit
dans le modèle romain, avec quelques améliorations apportées plus tard
par le Banu Qasi. Avec l'attaque contre le Banu Qasi par les navarrens
du royaume d'en 907 de Pampelune, sous le Roi Santxo Garcés I, dans le
pays de Deio, fini avec la capture du château Deioerri, qui plus tard
a été connu comme château de Doneztebe de Monjardin. En plus du ce, ce
roi Baskon l'a converti en cimetiere royal, où il lui-même a été
enterré. Plus tard d'autres rois comme García Sanchez et Santxo II
Abarca ont été également enterrés là.

Ce château a été donné à la cathédrale d'Iruñea-Pampelune par le Roi
Santxo III "le grand" ou également connu en tant que "Monsieur du
Baskons" pendant son temps dans la puissance. Une fois que le royaume
de Pamplona était retitré pendant que le royaume de Navarre, à la
suite de l'apparition du dinasty de Champane, le royaume commençait à
réclamer la possession du château de Monjardin par les chefs de la
cathédrale d'Iruñea-Pampelune. Theobald I "le trovateur", fait face
vers le haut de l'évêque Pedro Ximenez de Gozalaz, puissance de fort
qui plus tard exercé dans Iruñea-Pampelune, principalement dans le
respect à la commande du fort de Doneztebe de Monjardin.

Le affrontement fini avec la victoire des conseillers municipaux de la
cathédrale qui a appliqué l'excommunication du roi et de desámorcer du
royaume de Navarre, fait par l'évêque de la ville Iruñea-Pamplona, qui
oblige Theobald I pour faire un voyage de la pérégrination à Rome pour
obtenir à partir du pape un document qui renverrait le royaume de
Nabarra ses fonctions et le protéger contre être sanctionnée avec
l'excommunication.

Des ans après de Theobald II "le jeune", a commencé une nouvelle et
intelligente opération pour regagner les forts d'Oro et de Doneztebe
de Monjardin, qu'à ce moment-là seulement la force de bras de nabarran
pourrait prendre à possession de tels châteaux, si nécessaire. Après
la destruction du Nabarrería au nom des troupes françaises et la mort
du roi de la France "Phillipe le bold"" en 1284, le conseiller
municipal d'Iruñea-Pampelune a rapporté la moitié de la ville au
royaume, qui n'a pas été accepté par Rome jusque à dix ans après. À
l'heure de cette transaction la reine Juana I de Navarre, a
été mariée au roi de la France "Phillipe le beau".

Néanmoins, l'évêque de Pampelune a toujours gardé les forts beaucoup
importants d'Oro et de Monjardin. Était nécessaire pour attendre
jusqu'à ce que l'évêque Arnaldo de Barbazan soit venu pour convaincre
les conseillers municipaux de finir le conflit armé entre l'église et
le royaume de Navarre, pendant le règne de Phillipe II "le long un"
roi de Navarre et de la France. Étape d'Arnaldo dedans avant le roi en
France, ayant Garcia de Egües antérieur comme compagnon. Les ententes
étaient rapidement atteint dans ce que les quelques voisinages
d'Iruñea-Pampelune ont été cédés au royaume, parmi ces propriétés ont
été incluses les châteaux d'Oro et de Monjardin, entre d'autres petits
villages à côté d'eux.

Deio et également le fort de Monjardin a dégrossi par la partie
d'Agramont (Peralta-Navarre) dans son combat contre la partie de
Beaumont (Luxe) pendant la guerre civile horrible qui a complètement
détruit le reste du royaume Basque au quinzième siècle. En 1494,
l'Espagne a augmenté son excédent de pression le Navarre réduit. Les
rois catholiques exigent aux Rois Catalina I de Foix et Juan III
d'Albret, les villes nabarrans de Biana et de Zangotza. En outre, les
troupes espagnoles ont occupé de nombreux villes et forts de grande
importance, tels que Lerín, Larraga, Andosilla, Allo, Santacara,
Monjardin, etc...

Luis III de Beaumont et comte de Lerin et de Condestable de Navarre
illegitime nomme par le Roi espagnol Fernando, également connu sous le
nom de "le faux" par des beaucoup de Navarrens, a pris le possession
du château Doneztebe de Monjardin qui a été défendu par le Navarrens
sous les ordres de Vélaz de Medrano. Tout ceci s'est produit pendant
l'invasion des troupes espagnoles au-dessus du royaume de Nabarra en
1512. Luis III de Beaumont a atteint son objectif de conquête d'Iruñea-
Pamplona grâce au son commandant en chef Duche d'Alba, ansi le fort
de Doneztebe de Monjardin est tombé dans des envahisseurs

Un mariage postérieur parmi les familles du Duche et du compte
apportés comme conséquence que la famille du Duche d'Alba a établi son
dominion au-dessus du château de Doneztebe de Monjardin, une fois que
l'Espagnol faisait coloniser l le reste de territoire Nabarran du sud
du Pyrennes. Plus plus d'en 1833 où ce fort souffrent encore un autre
épisode de violence armée, il était la première guerre de Carlist,
pendant l'insurrection des Basques dans royaume de Navarre toujours
appelé par Agousti Xaho. Et d'une telle manière de nouveau, Doneztebe
de Monjardin tombe sous la pression des bras et il est occupé par des
carlists et des libéraux pendant les guerres de carlist, indistinct.

Ce sont certaines des raisons que nous sommes ici aujourd'hui, dans un
autre point géographique de notre grand, belle et incroyable pays.
Pour se rappeler fièrement ce qu'avons été, que nous sommes et
également ce qui serons à l'avenir nous.

VIVE LA GRAND NAVARRE ! !

THE CASTLE OF DONEZTEBE OF MONJARDIN
Nabarrako Herritarren Ekhimena.

There are some people who claim that the fort of Monjardin was built
in Roman style, with some improvements made later by the Banu Qasi.
With the attack against the Banu Qasi by the nabarrans of the Kingdom
of Pamplona en 907, under the king Santxo Garcés I, in the country of
Deio, ended with the capture of the castle Deioerri, which later was
known as the castle of Doneztebe of Monjardin. In addition to that,
this Baskon king converted it into a royal cemetery, where he himself
was buried. Later on other kings like García Sanchez and Santxo II
Abarca were also buried there.

This castle was donated to the Cathedral of Iruñea-Pamplona by the
king Santxo III « The Great » or also known as « Mister of the
Baskons » during its time in power. Once the Kingdom of Pamplona was
renamed as Kingdom of Navarre, with the appearance of the dinasty of
Champane, the kingdom began claiming the possession of the castle of
Monjardin through the leaders of the Cathedral of Iruñea-Pamplona.

Theobald I « The Trovator », faced up the bishop Pedro Ximenez de
Gozalaz, for the power that the later exercised in Iruñea.Pamplona,
mainly in regards to the control of the fort of Doneztebe of
Monjardin. The confrontation ended with the victory of the councilmen
of the cathedral who applied the excommunion of the king and
deactivation of the Kingdom of Navarre, made by the bishop of the city
Iruñea-Pamplona, which forced Theobald I to make a trip of
peregrination to Rome to obtain from the Pope a document that would
return the Kingdom of Navarre its normal functions and would protect
him from being sanctioned with excommunion.

Years later Theobald II « The Youngster », began a new and intelligent
operation to regain the forts of Oro and Doneztebe de Monjardin, which
at that time only the nabarran arm forces could take possession of
such castles, if needed.

After the destruction of the Nabarrería on behalf of the French troops
and the death of the king of France « Phillipe The Bold » in 1284, the
councilman of Iruñea-Pamplona yielded half of the town to the kingdom,
which was not accepted by Rome until ten years later. At the time of
this transaction the queen of Nabarra Juana I of Navarre, was married
to the King of France « Phillipe The Beau ». Nevertheless, the bishop
of Pamplona always kept the very much important forts of Oro and
Monjardin.

Was necessary to wait until the bishop Arnaldo de Barbazan came to
convince the Councilmen to end the armed conflict between the Church
and the Kingdom of Navarre, during the reign of Phillipe II « The Long
One » King of Navarre and France. Arnaldo step in before the King in
France, having the prior Garcia de Egües as companion. Accords were
reached quiclky in which some neighborhoods of Iruñea-Pamplona were
ceded to the Kingdom , among those properties were included the
castles of Oro and Monjardin, among other small villages next to them.

Deio and also the fort of Monjardin sided by the party of Agramont
(Peralta-Navarre) in its fight against the party of Beaumont (Luxe)
during the gruesome civil war that completely destroyed the rest of
the Basque Kingdom in the fifteenth century. In 1494, Spain increased
its pressure over the reduced Navarre. The Catholic Kings demand to
the nabarran kings Catalina I of Foix and Juan III of Albret, the
cities of Biana and Zangotza. In addition, the Spanish troops occupied
numerous towns and forts of great importance, such as Lerín, Larraga,
Andosilla, Allo, Santacara, Monjardin, etc.

Luis III of Beaumont Count of Lerin and illegitimately named
Condestable of Navarre by the Spanish King Fernando, also known as «
The Fake One » by many Nabarrans, took possession of the castle
Doneztebe of Monjardin which was defended by the Nabarrans under the
orders of Vélaz de Medrano. All this happened during the invasion of
the Spanish troops over the Kingdom of Navarre in 1512. Luis III of
Beaumont attained its objective of conquest Iruñea-Pamplona thanks to
his commander in chief Duche of Alba, and in such way the fort of
Doneztebe of Monjardin fell in possession of the invaders.

A later wedding among the families of the Duche and the Count brought
as consequence that the family of the Duche of Alba established its
dominion over the castle of Doneztebe of Monjardin, once the Spanish
had invaded and colonized the rest of the Navarren territory south of
the Pyrennes.

More over in 1833 this fort suffered yet another episode of armed
violence, it was the First Carlist War, during the insurrection of the
Basques in the still called Kingdom of Navarre by Agousti Xaho. And in
such way once again, Doneztebe of Monjardin falls under the pressure
of arms and it is occupied by carlists and liberals during the carlist
wars, indistinctly.

These are some of the reasons we are here today, in another
geographical point of our great, beautiful and unbelievable country.
To remember proudly what we have been, what we are and also what we
shall be in the future.

LONG LIFE TO THE THE GREAT NAVARRE !!

No comments: